Nieuwsbrief #2

Dit is de tweede nieuwsbrief van het Project Agenda IJsselmeergebied 2050 met o.a. de resultaten van de gehouden ontwerpateliers.

Sinds de vorige nieuwsbrief heeft er een verdiepingsslag plaatsgevonden die geresulteerd heeft in een aantal bouwstenen voor de Agenda, o.a. ecologie, energie en cultuurhistorisch erfgoed. Tevens hebben vier provincies hun interprovinciale agenda voor het gebied opgesteld, als aanzet voor Agenda IJsselmeergebied 2050.

In september 2017 zijn er vervolgens een aantal ontwerpateliers geweest waarbij de contouren van een gebiedsvisie, uitvoeringsagenda en kennis- en innovatieagenda zichtbaar zijn geworden. In deze nieuwsbrief wordt hiervan verslag gedaan.

Verder vindt u in deze nieuwsbrief interviews met diverse betrokkenen die het proces van de totstandkoming van de Agenda IJsselmeergebied vanuit verschillende invalshoeken belichten. En natuurlijk gaat het dan vooral om de vooruitblik naar de kansen, mogelijkheden en uitdagingen die voor ons liggen.