Handreiking Omgevingskwaliteit IJsselmeergebied

De handreiking omgevingskwaliteit is een instrument om op een gestructureerde manier het gesprek over ruimtelijke ontwikkelingen te voeren. Deze handreiking bestaat uit twee delen: de invalshoeken om naar een gebied te kijken en de of-waar-hoe-werkwijze. De invalshoeken zijn landschap, ecologie en cultuurhistorie. Voor elke invalshoek is een aantal principes geformuleerd. De principes zijn bruikbaar om vanuit verschillend perspectief én integraal naar ruimtelijke opgaven te kijken: ze zijn immers verschillend van karakter en verrijken elkaar.

Aan de hand van de principes kan worden verkend of, waar en hoe nieuwe ontwikkelingen in het IJsselmeergebied kunnen plaatsvinden.

Er zijn verschillende manieren of werkvormen om de leidraad in te zetten met ruimte voor creatief denken en werken.

cover brochure
Beeld: ©IenW