Impressie Platformbijeenkomst IJsselmeergebied 15 november over Energie

Op 15 november was de laatste Platformbijeenkomst van dit jaar, die over Energietransitie. Zo’n 70 bezoekers waren in het Smedinghuis bij elkaar gekomen voor een boeiend programma.

In de ochtend deed Jack van der Wal (prov. Fryslan) ook namens de provincies Noord-Holland, Flevoland, Overijssel uit de doeken hoe het er voor staat met de Verkenning Energietransitie in het IJsselmeergebied.
Vervolgens ging Erik ten Elshof van EZK in op het Klimaat- en energiebeleid in het Regeerakkoord. Rik Jonker (IenW/RWS) gaf een presentatie over de Pilot Gebruik RWS-areaal voor hernieuwbare energie. En ten slotte vertelde Petra Meijboom (RVB) over uitgave van rijksgronden voor hernieuwbare energie op basis van tenders.
Na de eerste presentatie gelijk uiteen in groepen voor discussie en daarna plenaire terugkoppeling.
Gekeken is naar de ruimtelijke opties/mogelijkheden voor winning/opslag van duurzame energie. Passen deze ideeën binnen de grenzen van de Agenda IJG, gezien de kwaliteiten van het gebied?
Waar zit de (grootste) gemene deler, waar zit de overlap met meerwaarde voor meerdere gebruiksfuncties?
Deze verkenning is tevens input voor de Regionale Energie Strategieën (RES’en).

Aandachtspunten uit de discussietafels en/of vragenrondes na de presentaties:
Kennisvraag: wat zijn de effecten van de plannen op de ecologie? Is er gekeken naar de ecologische draagkracht van het IJsselmeergebied? Oproep om ook daar naar een verkenning te doen en die als bouwsteen ook mee te nemen.

Uit de discussies in het ochtenddeel kwam duidelijk naar voren dat de aanwezigen zorgen hebben over de ruimtelijke inpassing van energie, over effecten op natuur en waterkwaliteit en op gebruiksfuncties zoals recreatie en watersport.

Platformbijeenkomst 15 november discussie
Beeld: ©Ministerie Infrastructuur en Waterstaat / Elisa Bours
Platformbijeenkomst 15 november discussie

Middagdeel

Sprekers middag:

  • Stefan Mol (Waternet): TEO (Thermische energie uit oppervlaktewater – warmtevoorziening voor nieuwe wijk IJburg
  • Bart Schrijnen (gemeente Almere): Floriade – proeftuin voor groeiende groene steden
  • Ronald Roosjen (Deltares): Potentie voor TEO in het IJsselmeergebied
  • Diederik Samson (groene adviseur en commissaris bij staatsenergiebedrijf EBN en onderhandelaar voor klimaatakkoord): De grote Verbouwing

In de middag was er veel ruimte voor innovaties. Een aanstormende innovatieve techniek is die om warmte uit water te winnen. Niet alleen uit oppervlaktewater, maar ook uit afvalwater en zelfs uit drinkwater is energie te winnen. Aquathermie (TEO, TEA en TED) kan de energietransitie versnellen. Er is een eiland in de maak op IJburg, het strandeiland,  waar voor 8000 huizen sprake zal zijn van een nieuw type sanitatie. Het afvalwater zal daar al bij de bron worden gescheiden.

Ook door Floriade in Almere is ook sprake van versnelde innovatie. Thema van de Floriade is ‘Growing Green Cities’.
Ten slotte nam Diederik Samsom ons in zijn presentatie mee de strijd om Nederland ‘van het gas af’ te krijgen. Hij noemt het: de grote verbouwing: NL duurzaam in 3 decennia. Dit is een enorme transitie, die over veel meer gaat dan over techniek. Na de presentaties ontstond opnieuw levendige discussie – waar de technische opties uit voorgaande presentaties in werden meegenomen. Een paar noties:

  • Stimuleer het investeren in duurzame woningen
  • Focus meer op het terugverdienen dan op het financieren van maatregelen (dat leidt vaak tot een afslag naar nergens)
  • Gebouwgebonden financiering: het huis verhuist nooit!
  • Vergeet de mens niet: ga voor een wijkgerichte aanpak, informeer de mensen.

Al met al geslaagde dag, goede, prikkelende presentaties, betrokkenheid deelnemers die ook werkzaam zijn in het energieveld of daar invloed op hebben.

Platformdag 15 november presentatie Samsom
Beeld: ©Ministerie Infrastructuur en Waterstaat / Elisa Bours
presentatie Diederik Samsom

Data 2019

Reserveer alvast de data voor 2019: 14 maart, 20 juni, 7 november.