Gebiedsdialoog 4 / Synthesebijeenkomst

Op 15 september 2016 vond de synthesebijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst werd de omvangrijke oogst van dromen, ideeën, concepten, opgaven en dilemma’s uit de drie gebiedsdialogen besproken. Daarnaast is gekeken hoe we een stap verder kunnen komen met de plannen én de toekomst van het IJsselmeergebied. Wat zijn de rode draden? Door welke bril willen we naar het gebied kijken? Hoe kunnen we regionale initiatieven met elkaar verbinden en met welke kansrijke concepten uit de gebiedsdialogen? Hoe komen we tot zinvolle samenhangende pakketten. En welke stappen zetten we om tot het gewenste richtinggevend perspectief voor het IJsselmeergebied te komen? Het synthesedocument, te downloaden via nevenstaande button, diende hierbij als hulpmiddel.

Presentatie Eric Luiten tijdens gebiedsdialoog 4
©Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Inspiratiecaroussel

Tijdens de synthesebijeenkomst zijn verschillende presentaties gegeven:

  • Eric Luiten, voormalig Rijksadviseur Landschap en Water, gaf een preview van het advies dat het College van Rijksadviseurs binnenkort zal uitbrengen.
  • Frits Palmboom, hoogleraar op de Van Eesteren leerstoel, presenteerde de tien gouden regels (handreikingen) om de relatie tussen het land en het water in het IJsselmeergebied te versterken.
  • Jandirk Hoekstra, Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) van de provincie Noord-Holland, presenteerde het verhaal van Team PARK over de samenhang in het Markermeer en IJmeer.

Het vervolg

De synthesebijeenkomst markeerde de overgang van de verkenningsfase naar de vervolgfase: welke concepten/cross-overs zijn kansrijk zijn om in de vervolgfase uit te werken? Welke partijen pakken deze op, zelfstandig of als verrijking/verbreding van bestaande initiatieven? Mede op basis daarvan zal een werkprogramma opgesteld worden waarmee de shareholders gezamenlijk vorm en inhoud geven aan de vervolgfase.