Verkennende systeemanalyse IJsselmeergebied gepubliceerd

Het IJsselmeergebied is het grootste zoetwaterreservoir van Nederland. Het is van cruciaal belang als ecologisch watersysteem en voor de Nederlandse waterhuishouding. In het IJsselmeergebied spelen veel opgaven en belangen die niet allemaal samengaan.

Deltares heeft in opdracht van het Ministerie van IenW een Verkennende systeemanalyse IJsselmeergebied uitgevoerd. Deze analyse geeft inzicht in de werking van het watersysteem, de ontwikkelingen en opgaven, maar ook mogelijke oplossingsrichtingen en handelingsperspectieven.

afbeelding infographic
Beeld: ministerie IenW

Overzicht van beschikbare kennis

Het rapport is gebaseerd op beschikbare kennis. Het  beschrijft de werking van het IJsselmeergebied aan de hand van drie cruciale functies voor de Nederlandse maatschappij:

  1. Komberging voor de bescherming van het achterland tegen overstromingen;
  2. Voorraadberging voor de zoetwatervoorziening van Noord-Nederland;
  3. Robuust (semi)aquatisch ecosysteem voor de natuurnetwerken in en om Nederland.

Rapport en infographic

In dit rapport leest u onder andere over de consequenties van klimaatverandering, zeespiegelstijging, groeiende watervraag en soms geringe wateraanvoer door de IJssel, zoals frequentere en grotere (zowel hoger als lager) peilfluctuaties.

Bij het rapport is een infographic als bijlage toegevoegd, om het watersysteem in beeld te brengen. Hierin zijn de hoofdfuncties en onderlinge verhoudingen weergegeven.