De Ruimtelijke Verkenning IJsselmeergebied is van start!

In september dit jaar is in het IJsselmeergebied de Ruimtelijke Verkenning van start gegaan. Arcadis, One Architecture en Smartland landscape architects zullen in opdracht van het Bestuurlijk Platform IJsselmeergebied aan de slag gaan. De verkenning geeft inzicht in de samenhang tussen de verschillende opgaven in het gebied en geeft handvatten om samen afwegingen te maken.

Afbeelding nieuwsbericht Ruimtelijke Verkenning
Beeld: ©Ministerie IenW / Getty Images
bron: Getty Images

Instrument voor gezamenlijke afwegingen

De noodzaak wordt gevoeld door alle partijen die een belang hebben in het IJsselmeergebied. Want, niet alles kan meer overal, altijd. In het IJsselmeergebied komen namelijk vele opgaven en belangen samen. Dat biedt kansen, maar zorgt ook voor spanningen. Juist daar speelt de Ruimtelijke Verkenning op in: het geeft inzicht in de opgaven en ontwikkelingen in het IJsselmeergebied en op welke manier die elkaar kunnen versterken of juist conflicteren. Daarnaast zal het handvatten bieden voor het maken van keuzes en een aanleiding zijn voor het gesprek daarover; een instrument om gezamenlijk afwegingen te maken.

Bestuurlijk Platform IJsselmeergebied is opdrachtgever

Het Bestuurlijk Platform IJsselmeergebied, bestaande uit rijkspartijen, provincies, gemeentes, waterschappen en maatschappelijke organisaties heeft begin 2021 opdracht gegeven tot het uitvoeren van de Ruimtelijke Verkenning. Hiertoe is afgelopen jaar een plan van aanpak opgesteld, waarna in september 2022 is gestart met de daadwerkelijke verkenning. Een consortium van Arcadis, One Architecture en Smartland landscape architects zal de Ruimtelijke Verkenning uitvoeren.

Stuur in het netwerk van opgaven

Het komend jaar gaat het consortium aan de slag om een uitgebreide analyse te maken van de opgaven in het gebied en het stakeholderlandschap. In de aanpak staat ontwerpend onderzoeken centraal. Ontwerp maakt de opgave visueel en daarmee concreet. Kaartmateriaal laat zien hoe projecten elkaar kunnen versterken of juist tegen elkaar inwerken, en faciliteert daarbij de gesprekken tussen de verschillende stakeholders. Het beantwoordt de vraag: welke kansen, knelpunten, mogelijkheden en beperkingen gelden waar, wanneer en waarom? Het ontwerpend proces zal bijdragen aan het opstellen van een afweegkader: een stuur in het netwerk van opgaven.