BPIJ besluit tot een Ruimtelijke Verkenning

Het Bestuurlijk Platform IJsselmeergebied ingestemd met het voorstel een Ruimtelijke Verkenning te gaan uitvoeren in het IJsselmeergebied. VINU en Strootman Landschapsarchitecten stellen hiervoor een plan van aanpak op. Opdrachtgever namens de samenwerkende partijen is het Ministerie van I&W.

In het IJsselmeergebied spelen vele uiteenlopende opgaven: natuurontwikkeling, energieopwekking, verstedelijking, recreatie en ga zo maar door. Daarnaast heeft het IJsselmeer een belangrijke functie als zoetwaterreservoir voor een groot deel van Nederland. Al die verschillende opgaven en belangen spelen tegelijkertijd. De samenwerkende (overheids)partijen in het IJsselmeergebied hebben behoefte aan inzicht in waar deze opgaven en belangen elkaar versterken of juist botsen. Daarom willen zij een ruimtelijke verkenning uitvoeren. Eerste stap is om de komen tot een gedragen plan van aanpak. VINU en Strootman hebben de opdracht gekregen dit gezamenlijk op te pakken: VINU vanuit de rol van procesregisseur en Strootman als ontwerpbureau. Het combineren van deze disciplines leidt naar verwachting tot een aanpak waarbij ruimtelijk ontwerp (ruimtelijke knelpunten signaleren en oplossingen bedenken) hand in hand kan gaan met het samenwerkingsproces (oplossingen bespreken en tot gedeelde inzichten komen). Het plan van aanpak is eind 2021 gereed.