Impressie Verenigde Vergadering Agenda IJsselmeergebied

Precies een jaar na de ondertekening van de Agenda IJsselmeergebied 2050 had op 16 mei jl. de eerste Verenigde Vergadering plaats in het WTC in Almere. Met prachtig uitzicht vanaf de 26e etage over stad, polder en water, deelden we ervaringen over opgaven waaraan het afgelopen jaar is gewerkt en de relatie daarvan tot Agenda IJsselmeergebied 2050. Doel was om aandacht te vragen voor de integrale aanpak die Agenda IJsselmeergebied 2050 voorstaat, en om samenwerken en netwerken te stimuleren.

Logo Verenigde Vergadering
Logo Verenigde Vergadering

Vijf pitches

In het ochtenddeel werden 5 aansprekende voorbeelden toegelicht door enthousiaste pitchers:

  • Kustontwikkeling in het IJsselmeergebied – op zoek naar koppelkansen (Kustvisie gemeente Lelystad door Guido Vermeer van gemeente Lelystad)
  • Recreatie & Toerisme en het belang van de beheeropgave voor gemeenten (door Rita Braam van Coöperatie Gastvrije Randmeren)
  • Energieopgave – een zoektocht naar passende integrale concepten op basis van de energieverkenning IJsselmeergebied (door Willemijne Moes van de provincie Overijssel)
  • Leidraad voor ruimtelijke kwaliteit als kans! (door Bart Buijs van Het Oversticht en Desiree Bokma van het ministerie van BZK)
  • Ruimtelijke adaptatie rond het IJsselmeergebied en de wijze waarop waterschappen nauw samen werken met gemeenten (door Mirjam van Maanen van Hoogheemraadschap HNK)

Aansluitend aan elke pitch was er veel ruimte voor gesprek, en daaruit bleek dat deze onderwerpen sterk leven en het moeten hebben van nauwe samenwerking.

Première animatie

Verder beleefden we de première van een speciaal gemaakte korte animatie over de Agenda IJsselmeergebied. De animatie onderstreept in nog geen 2 minuten het belang van de integrale blik en de samenwerking voor dit prachtige waterlandschap van wereldklasse.

beeld animatie

Verenigde Vergadering

Het middagdeel was gereserveerd voor de bestuurders uit de regio. Voor hen was het eerste mogelijkheid na de ondertekening van de Instemmingsverklaring in 2018 in Enkhuizen om verder door te praten over Agenda IJsselmeergebied. De eerste vier pitches kwamen ook in het middagdeel aan bod, waarbij de Kustvisie van Lelystad nu werd gepresenteerd door Ed Rentenaar en de Energieopgave door Sander de Rouwe.

Eén jaar Agenda IJsselmeergebied 2050 is nog te kort om tot concrete besluiten te komen over de koers van het programma. Tegelijkertijd zijn in het afgelopen jaar belangrijke resultaten tot stand gekomen: deelvisies geïnspireerd door de gebiedsagenda, het begin van een ‘format’ hoe om te gaan met ruimtelijke, ecologische en cultuurhistorische waarden, en een energieverkenning als bouwsteen voor de RES´en. Op het vlak van klimaatadaptatie werd aan het einde van de bijeenkomst nog kort aangestipt dat aandacht nodig is voor het waterverdelingsvraagstuk, met de droogteproblematiek van 2018 in gedachten. Een aantal waterrecreatie- en watersportorganisaties heeft een gezamenlijke visie over het IJsselmeergebied opgesteld. Namens deze organisaties overhandigde Roeland Geertzen de visie aan Pieter den Besten.

De volgende Verenigde Vergadering zal plaatshebben op 14 mei 2020.

Roeland Geertzen overhandigt Visie op Waterrecreatie aan Pieter den Besten
Roeland Geertzen overhandigt Visie op Waterrecreatie aan Pieter den Besten
Wrap up van de bijeenkomst
Wrap up van de bijeenkomst