Impressie Platformdagen IJsselmeergebied

Op 17 mei ondertekenden 60 partijen de Agenda IJsselmeergebied 2050. Om de uitvoering van de plannen, projecten en ideeën op te pakken, wil het team Agenda IJsselmeergebied gezamenlijk verder bouwen aan een kennisbasis.  Drie keer per jaar organiseert het team bijeenkomsten onder de titel ‘Platform IJsselmeergebied’. In deze bijeenkomsten worden concrete vragen uit de praktijk verbonden aan wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen. Doel is het uitwisselen van kennis en ervaring voor de Agenda IJsselmeergebied 2050 en daarmee het vullen van de kennis- en innovatie- en uitvoeringsagenda. Een ander doel is het onderhouden en voeden van het netwerk zodat met de juiste kennis, innovaties en mensen kan worden gestart met de uitvoering.

de deelnemers
Beeld: Elisa Bours
het publiek

Platformdag 21 juni

De eerste Platformbijeenkomst was op 21 juni. Thema’s van die bijeenkomst: Ecologie en Ruimtelijke Kwaliteit. In de ochtend waren er presentaties over ecologische ambitie voor het IJsselmeergebied en over Lake Peipsi in Estland, als ecologische referentie voor het IJsselmeergebied. Het ochtendgedeelte werd afgesloten met het onderdeel ‘de zeepkist’, waar iedereen die dat wilde aandacht kon vragen voor een onderwerp. Maximaal 1 minuut spreektijd! Er werd gretig gebruik van gemaakt:

  • Vooraankondiging van een Archeologische IJsselmeerkaart, gemaakt door RCE
  • Idee: een zone instellen waar we helemaal niets doen!
  • Nationaal Park Nieuw Land vergroten tot: Nationaal Park IJsselmeergebied
  • Veel kennis ontwikkelen in het gebied in onzekere tijden vraagt een goed verhaal
  • Aanbod om een film te maken met 30 interviews met stakeholders

Na de (netwerk)lunch vertelde Frits Palmboom over zijn boek IJSSELMEERGEBIED, een ruimtelijk perspectief. Aansluitend werd het boek door Hilde Blank, voorzitter van de Van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen Stichting, aangeboden aan dijkgraaf Hetty Klavers en Donné Slangen van het ministerie I&W.

Platformbijeenkomst 6 september

De tweede Platformbijeenkomst vond plaats op 6 september, ook weer in het Smedinghuis in Lelystad. Daar ging het over recreatie & toerisme en over de aanpak van de waterplantenproblematiek.

Ook hier weer een mooie opkomst, met deelnemers uit de recreatiesector, gemeenten, belangengroeperingen, provincies en rijk – een rijk palet.

De ochtend begon met een presentatie door Rob Vrolijks (Projectbureau Vrolijks - wateradvies) over recreatie en watersport. Hij bleek een heuse Aquaholic. Vrolijks signaleert een afname van het aantal bootbezitters, maar er komen wel steeds meer havens in het IJsselmeergebied. De waterrecreatiesector moet goed nadenken over wat ze wil zijn in het gebied.
Na zijn inleiding volgde een presentatie  over de nog op te starten verkenning Recreatie & Toerisme. Deze verkenning zal worden begeleid door vertegenwoordigers van Waterrecreatie Nederland, Coöperatie Gastvrije Randmeren, jachthaven Andijk, provincie Noord-Holland en het Rijk. Een mooi voorbeeld van een Fries marktinitiatief is de dagtocht vanuit Amsterdam langs 5 Unesco-locaties. Van groot belang is goed in kaart te brengen ‘wat mensen doen’: wie loopt/ fietst/ vaart waar?

Na beide verhalen volgde een levendige discussie. Een greep uit de opmerkingen:
• We moeten wat we al hebben, beter verkopen!
• Waterrecreatie is meer dan watersport! Waterrecreatie moet weer over ‘waterbeleving’ gaan dan over boten.  Maak daar gebruik van bij de ontwikkeling van gebieden!
• IJsselmeer geschikt maken voor een grotere groep mensen, maar:
• Pas op voor niet passend soort toerisme in het IJsselmeergebied: rolkofferterreur & kebabtenten!
• Denk na over wat je in welk seizoen het best kunt doen: niet alles hoeft altijd te kunnen!
• Ga vooral ook voor samenwerking tussen/van bestaande initiatieven.
• Maak een wensbeeld met de gouden regels van Frits Palmboom in het achterhoofd;
• Zoek de balans tussen visie, kennis, draagvlak en bestuur!

presentatie waterrecreatie
Beeld: Elisa Bours
Presentatie van de werkgroep waterrecreatie

Na de (heerlijke) netwerklunch was er in het middaggedeelte aandacht voor waterplanten, met name het doorgroeid fonteinkruid en de beleefde overlast daarvan.
De werkgroep ‘Waterplanten zuidelijk IJsselmeergebied (in oprichting)’ samengesteld uit vertegenwoordigers van de provincie Noord-Holland, Waterrecreatie Nederland, Gastvrije Randmeren en Rijkswaterstaat) gaf in een presentatie een overzicht van wat er dit seizoen gedaan is aan maaien en aan de lancering van  de waterplantenapp en hoe die al gebruikt is. Het markeren van gebieden met fonteinkruid en de informatie daarover verspreiden zal in de toekomst belangrijke maatregel worden.
Tijdens de discussie kwamen nog goede ideeën/tips voor verbetering voor het volgende jaar, waarbij de nadruk lag op hoe je communiceert met de gebruikers.

Daarna volgde 3 meer ‘technische’ presentaties door FLORON, UvA en Rijkswaterstaat. Dit betrof onderzoeken naar de groei van fonteinkruid en hoe je dat mogelijk kunt beïnvloeden, de rol van fonteinkruid in de ecologie en het onderwaterleven en de mogelijke toepasbaarheid/gebruik van geoogst fonteinkruid.

Uit deze presentaties kwam naar voren dat we beslist meer kennis nodig hebben over hoe en onder welke condities waterplanten doorgroeien en daarmee voor overlast zorgen (en wat je daar dan tegen kunt doen). Ook zal nader onderzoek nodig zijn naar de effectiviteit van de optie verdiepen, waardoor en weinig/geen zonlicht meer op de bodem komt en planten niet kunnen kiemen of opgroeien.
Naar aanleiding van alle presentaties volgde weer een bruisende vragenronde en discussie.
Er is veel informatie maar nog niet genoeg; er leven nog allerlei vragen, zeker in relatie tot de ecologie. Net als bij recreatie en toerisme bleek dat er vele invalshoeken zijn van waaruit je dit vraagstuk kunt benaderen en kunt zoeken naar een oplossingsrichting.

Nog een tip voor watersporters: maak – net als bij skipistes – bekend waar je wel kunt varen en waar je mag komen en waar dat niet kan vanwege het risico. Volg de recreatiebetonning.

Van het zeepkistmoment werd zowel na de ochtend- als na de middagsessie ruimschoots gebruik gemaakt!

Volgende bijeenkomst: 15 november over Energietransitie

De dag werd afgesloten met een netwerkborrel, waar geanimeerd werd nagepraat. Het blijft goed om met elkaar in gesprek te gaan, gedachten/ideeën/beleving te delen. We kijken uit naar de volgende Platformdag op 15 november. Dan staat de energietransitie op de agenda.