Presentatie (Concept-) Agenda IJsselmeergebied 2050

Op 22 februari 2018 is tijdens de zesde gebiedsbrede bijeenkomst in het WTC Almere de (concept-) Agenda IJsselmeergebied 2050 gepresenteerd. Aan de hand van discussie en opmerkingen van de aanwezigen zal de (Concept-)agenda worden aangepast. De definitieve versie zal binnen enkele weken op de site beschikbaar komen.

Sinds 2016 werkt het ministerie van IenW hieraan, samen met andere departementen (LNV, EZK, OCW en BZK), provincies, waterschappen, gemeenten, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Doel is een gezamenlijke visie voor het gebied tot 2050, om goed te kunnen inspelen op urgente opgaven als waterveiligheid, zoetwatervoorraad, klimaatadaptatie, verbetering ecologische draagkracht, waterkwaliteit, verduurzaming energieproductie en visserij.

De gebiedsagenda staat voor een integrale gebiedsbenadering waarbij water het verbindende element is. Alles draait als het ware om het IJsselmeergebied. Het nieuwe logo symboliseert dat. Governance speelt een belangrijke rol, de gebiedsagenda helpt om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen.

Eind mei vindt een bestuurlijke bijeenkomst plaats ter ondertekening van Agenda IJsselmeergebied 2050, en daarna zal de minister van IenW de gebiedsagenda aanbieden aan de Tweede Kamer. De werkwijze van Agenda IJsselmeergebied willen we vastleggen in de NOVI en toepassen in gebiedsagenda’s voor de andere grote wateren. Uiteraard zijn we ook al bezig met de volgende stap: met alle betrokkenen de uitvoerings- en kennis- & innovatieagenda uitwerken.

Logo

Nieuw: een logo voor de Agenda IJsselmeergebied 2050

90% versie van de Agenda IJsselmeergebied 2050