Visie ROIJ klankbordgroep Gebiedsagenda IJsselmeergebied 2020-2050

Op 18 december 2017 heeft het ROIJ haar visie op de Gebiedsagenda IJsselmeergebied 2020 - 2050 overhandigd aan projectleider Pieter den Besten van de Agenda IJsselmeergebied 2050. ROIJ-leden hebben de afgelopen twee jaar intensief meegedacht tijdens de dialoogsessies en in afzonderlijke bijeenkomsten met leden van het kernteam van de gebiedsagenda. De visie is zowel een ondersteunende, als aanvullende bijdrage richting definitieve Agenda IJsselmeergebied 2050. Tegelijkertijd vormt deze visie een eerste product van het ROIJ op weg naar een officiële ‘Klankbordgroep’ van de Agenda IJsselmeergebied 2050 en de nadere uitwerking daarvan.

aanbieden visie ROIJ
Beeld: ©ROIJ

Het ROIJ ziet het volledige IJsselmeergebied (IJsselmeer, Markermeer, Randmeren) als één uniek ecosysteem, waar vele belangrijke maatschappelijke, sociale en economische functies (zoals wonen, waterveiligheid, landbouw, visserij, natuur, recreatie, energie, drinkwater, scheepvaart etc.) in hoge mate van afhankelijk zijn. Functies - in een multifunctioneel gebied - die vaak goed samengaan, maar soms ook conflicteren. Ook binnen het ROIJ is die spanning soms voelbaar. De partijen binnen het ROIJ zien de kernopgave om het (eco)systeem IJsselmeergebied robuust en toekomstbestendig te maken als een noodzakelijke uitdaging. Dit doen we vanuit ons motto: eenheid in diversiteit! Bij voorkeur wordt hiermee ontwikkelingsruimte gecreëerd om andere functies verder te versterken. Dit vraagt een bovenmatige inspanning van (overheids)partijen en een transparante en effectieve governancestructuur. Het ROIJ ziet het als een uitdaging om de ruimtelijke inrichting zo vorm te geven, dat meer van de kwaliteiten van het gebied genoten kan worden, met behoud of zelfs versterking van de kernkwaliteiten.