Verhaal van het IJsselmeer in nieuwe biografie

Op donderdag 2 november 2017 wordt De IJsselmeerbiografie, een nieuwe cultuurhistorische biografie van het IJsselmeer, gepresenteerd tijdens het Nationaal Deltacongres 2017 in Leeuwarden. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gaf opdracht voor deze biografie om de ruimtelijke kwaliteit en bijzondere karakteristieken van het IJsselmeergebied te behouden en te versterken.

Het IJsselmeer is een van de meest karakteristieke gebieden van Nederland. Een gebied met een lange geschiedenis en een grote diversiteit aan cultureel erfgoed en bijzondere landschappen, waarin de relatie van Nederland met het water volop zichtbaar is.

Waardevolle karakteristieken integreren in ruimtelijke opgaven

We verwachten grote ruimtelijke veranderingen in de komende jaren, als gevolg van bijvoorbeeld klimaatverandering. Onze eeuwenlange omgang met dit bijzondere gebied biedt krachtige aanknopingspunten en inspiratie voor de diverse ruimtelijke ontwikkelingen. De IJsselmeerbiografie geeft richting aan de integrale Agenda IJsselmeergebied 2050 om de waardevolle karakteristieken te integreren in de ruimtelijke opgaven, zoals de energietransitie of het vergroten van de waterveiligheid. De IJsselmeerbiografie is bovendien voor provincies en gemeenten rond het IJsselmeer onmisbare input voor de Omgevingsvisie die zij gaan opstellen.

Vier karakteristieken: van archeologie tot ingenieurskunst

Het maken van een biografie is een vernieuwende, integrale aanpak die voor het IJsselmeergebied nog niet eerder is toegepast. Van de fysieke omgeving is een levensbeschrijving gemaakt, van de vroegste oorsprong tot het heden. De IJsselmeerbiografie geeft een overzicht van het ontstaan en de ontwikkeling van het gebied en onderscheidt vier karakteristieken, die bepalend zijn voor de ruimtelijke kwaliteit die we nu in het gebied ervaren. Door deze karakteristieken te gebruiken binnen ruimtelijke opgaven krijgt de toekomst een verleden.

Draagvlak

Pieter den Besten, programmaleider Agenda IJsselmeergebied 2050: ‘We werken op dit moment hard aan een gezamenlijk toekomstperspectief voor het IJsselmeergebied. Wat voor nieuwe gezichten krijgt het gebied als gevolg van verstedelijking, dijkversterkingen, energiewinning en natuurprojecten? Mijn ervaring is dat je door eerst de karakteristieken te kennen en te herkennen, zoals deze in biografie is gedaan, je vervolgens beter met gevoel voor het gebied kan nadenken over deze vragen. De biografie levert ons de kennis en leidt tot waardering over wat er al is. Het helpt ons na te denken hoe we willen verbinden met nieuwe ontwikkelingen. Je doet dit samen met de betrokkenen, zodat er meer draagvlak kan ontstaan voor soms noodzakelijke veranderingen.’