Verkenning duurzame energie in het IJsselmeergebied

Tijdens de verdiepingsfase van de Agenda IJsselmeergebied 2050 is er een verkenning naar duurzame energie in het IJsselmeergebied uitgevoerd door de bureaus Posad en Ecofys. Een klankbordgroep vanuit de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Economische Zaken en Klimaat, de provincies en energienetbeheerders begeleidde de verkenning. Hieronder vindt u het rapport.

Betekenis energieontwikkelingen voor landschap

De verkenning geeft vanuit verschillende invalshoeken weer wat energieontwikkelingen betekenen voor het landschap. Er zijn nog geen bestuurlijke keuzes. Een keuze uit één van de drie denkrichtingen, of uit een combinatie van elementen uit de verschillende richtingen wordt idealiter gemaakt als de energieopgave naast andere opgaven in het gebied wordt gelegd. Dit gebeurt tijdens de integratiefase van de Agenda IJsselmeergebied 2050.