Wat zetten we in?

Het doorlopen van een adaptief gebiedsproces in co-creatie met betrokken partijen vraagt tijd, geld en middelen. Er is een eerste inschatting gemaakt van de benodigde menskracht en middelen, uitgaande van het geschetste procesontwerp. Deze capaciteit zal in eerste instantie worden geleverd door de ministeries van Infrastructuur en Milieu, Economische Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het is de bedoeling dat ook andere partijen die meedoen aan het proces van de gebiedsagenda een bijdrage leveren. Daarbij zijn verschillende vormen denkbaar, bijvoorbeeld in de vorm het organiseren van gebiedsdialogen, ontwerpateliers, deelname aan de stuurgroep, het kernteam en de flexibele schil.

De huidige bezetting van het kwartiermakende kernteam is circa 3,5 fte. Deze capaciteit kan uitgebreid worden met partijen die aangeven in de kern van het proces te willen meedraaien. Rondom het kernteam is een flexibele schil georganiseerd, waarin inhoudelijk deskundige, dossierhouders, trekkers van de gebiedsdialogen, externe ondersteuning (voor zover die geen deel uitmaken van het kernteam) zitten.

In de verkenningsfase zal de opdrachtverlening plaatsvinden voor de externe ondersteuning. De financiële middelen die hiervoor nodig zijn worden gedragen door de rijkspartijen.

Tijdens de verkenningsfase zal de Agenda IJsselmeergebied deel uitmaken van het Life IP (Integrated Project) proposal aan de EU. Het gaat om een Life IP aanvraag gericht op het bevorderen van de implementatie van natuurwetgeving, maar waarbij de samenhang met andere sectoren wordt gezocht. Dit sluit aan bij het proces van de Gebiedsagenda. De middelen die het Rijk (ministeries van IenM, EZ, OCW) reserveert voor de gebiedsagenda worden tevens ingezet als co-financiering voor dit EU-voorstel. (Het 'full proposal' is in 2016 ingediend.) Op dat moment moet ook de co-financiering geregeld zijn. Wat door het Rijk als co-financiering gereserveerd wordt, blijft als inzet staan, ongeacht de beslissing van de EU om het voorstel wel/niet te honoreren. Als het voorstel wordt goedgekeurd wordt het budget met de EU-bijdrage verhoogd. De looptijd van het Life IP project zal 6 jaar zijn. De eerste twee loopjaren kunnen benut worden om het proces van de gebiedsagenda extra ondersteuning te geven; de jaren daarna kunnen specifieke projecten op het vlak van natuur-governance (die ook onderdeel zullen zijn van de gebiedsagenda) extra ondersteuning krijgen.