Home

In het IJsselmeergebied komen veel ambities, opgaven en investeringsprojecten van Rijk en regio samen. Daarom nam het Rijk het initiatief om een gebiedsagenda voor het IJsselmeergebied op te stellen samen met partners in de regio: andere overheden, belangenorganisaties, burgers, kennisinstellingen en het bedrijfsleven.

De gebiedsagenda creërt een richtinggevend perspectief voor het gebied en een kennis-, innovatie- en uitvoeringsagenda voor maatregelen en projecten voor de periode tot 2050.